Bemærk

Adverbielle nægtelser, relative og spørgende adverbier behandles ikke på denne side, men kan findes via link i menuen til venstre.

Dansk danner normalt adverbium ved tilføjelse af -t til grundformen af adjektivet:
god - godt
smuk - smukt

Dette kan føre til misforståelser i fx oversættelser til spansk, idet adjektivet i neutrum og adverbiet har samme form:

Adjektiv
El coro es bueno
(Koret er godt)
Adverbium
El coro canta bien
(Koret synger godt)

Adverbier kan ikke som på dansk skille to verbalformer, fx sammensat tid eller verbal­perifrase:

Además se han ido
(De er desuden taget af sted)
Además van a irse mañana
(De vil desuden tage af sted i morgen)

Mucho, tanto, bastante, demasiado, poco kan også optræde adjektivisk, og i denne funktion bøjes de i køn og tal, fx

Hay muchos coches
(Der er mange biler)
Hay demasiados coches
(Der er for mange biler)

Se Indefinitte pronominer

Der er forskel i betydningen af adverbiet sólo (kun) og adjektivet solo (alene), men de udtales ens.

Dansk bruger i forbindelse med bevægelse og retning adverbierne ind, ud, op, ned, tilbage, hjem.

Spansk bruger verber der på én gang udtrykker bevægelse og retning.
Bevægelsen kan oversættes med "gå, komme, køre, tage (til/fra et sted)".

Entran en el restaurante
(De går/kommer ind i restauranten)
Salen de la iglesia
(De går/kommer ud af kirken)
Suben al tercer piso
(De går/kommer/tager op på tredje sal)
Bajan del tercer piso
(De går/kommer/tager ned fra tredje sal)
Vuelven/regresan
(De går/kommer/kører/vender/tager tilbage/hjem)

Hvis det er vigtigt at nævne transportmidlet, tilføjes det med en/a (i, med, på) + transportmiddel:

Bajan en el ascensor
(De kører ned med elevatoren)
Vuelven en coche/en bicicleta
De kører hjem (i bil))/(på cykel)
Vuelven a pie
(De går hjem (til fods))

Stedsadverbierne aquí (nær mig), ahí (nær dig), allí (fjernt fra os begge) inddeler rummet i tre zoner, fx

Yo estoy aquí
(Jeg er her)
Tú estás ahí
(Du er der)
José está allí
(José er der)

I latinamerikansk spansk bruges oftest acá (her) og allá (der).

I Spanien bruges acá i betydningen "herhen(ne)" og oftest i forbindelse med bevægelsesverber, som regel med eftertryk, fx

¡Ven acá!
(Kom så her!)

og allá i betydningen "derhen(ne)" samt i udtrykket más allá (længere borte).

Nogle få adjektiver bruges adverbielt i faste udtryk:

trabajar duro
(arbejde hårdt)
hablar alto/bajo
(tale højt/med lav stemme)

Der findes forholdsvis få "egentlige" adverbier, men mange adverbielle udtryk (fx præpositionsled) til at udtrykke tid, sted, måde, årsag osv., fx

al fin, por fin
(endelig)
a menudo
(ofte)ante todo, sobre todo
(især)
de golpe, de pronto
(pludselig)
ahora mismo, en seguida
(straks)
por esto, por eso, por (lo) tanto
(derfor)
Van a casa
(De går hjem)
Están en casa
(De er hjemme)

Opdateret den 9.6.2009

Adverbier

Som ordklasse betragtet er adverbier noget af en rodebutik. Der findes forskellige typer:

 • "egentlige" adverbier, altså ord der ikke kan være andet
 • adverbier afledt af adjektiver
 • ord der kan optræde både adverbielt og adjektivisk (gradsadverbier)

Adverbier kan ikke bøjes i køn og tal, men en del af dem kan gradbøjes.

Adverbier siger noget (fx vedrørende tid, sted, måde, grad, årsag) om

 1. verber
  Trabajan demasiado. De arbejder for meget.
 2. adjektiver og andre adverbier
  Son bastante altos. De er temmelig høje.
  Viven muy lejos. De bor meget langt væk.
 3. hele sætninger
  Quizás no vayan a misa mañana. Måske går de ikke i kirke i morgen.

(Adverbiet er fremhævet med fed og det/de ord det lægger sig til, med kursiv.)


Denne side indeholder følgende punkter:

Adverbiumdannelse - fra adjektiv til adverbium

Adverbier dannes ved at føje endelsen -mente til adjektivets femininumsform.
Adverbiet bevarer sit tryk fra adjektivet, dvs. at der er tryk på to stavelser i ordet. Hoved­trykket ligger på næstsidste stavelse i -mente. En eventuel accent fra adjektivet bevares.
I skemaet herunder er stavelser med tryk fremhævet, hovedtrykket med fed skrift, bitrykket med kursiv.

Adjektiv i maskulinum Adjektiv i femininum Adverbium
lentolenta lentamentelangsomt
eleganteelegante elegantementeelegant
generalgeneral generalmentenormalt, almindeligvis
inicoinica inicamenteironisk

Ved flere adverbier der sideordnes med fx y ("og") og pero ("men"), føjes -mente kun til det sidste.

Conducen lenta y tranquilamente De kører langsomt og roligt

Ofte foretrækkes omskrivninger med con ("med") + substantiv eller de un modo/de una manera ("på en måde") + adjektiv frem for de tunge adverbier med -mente.

Lo dicen irónicamente. Lo dicen con ironía.De siger det ironisk.
(med ironi)
Escriben correctamente. Escriben con corrección.De skriver korrekt.
(med korrekthed)
Visten elegantemente. Visten de un modo elegante.De klæder sig elegant.
(på en elegant måde)

Uregelmæssige adverbier

Et par meget hyppigt anvendte adjektiver, bueno og malo, danner ikke adverbium ved tilføjelse af -mente, men har deres egne former.

AdjektivAdverbium
bueno biengodt, vel, udmærket
malo maldårligt, ondt
Cantan bien. De synger godt.
Visten mal. De klæder sig dårligt.

Recientemente ("for nylig") er dannet på regel­mæssig vis ud fra adjektivet, men der findes også en forkortet form, recién, som bruges i to tilfælde:

recién casado nygift
recién nacido nyfødt

Muy/mucho, tan/tanto og andre gradsadverbier

Muy og mucho betyder begge "meget", og tan og tanto betyder begge "(lige) så meget, i den grad, så", men ingen af dem bruges i flæng.
Muy og tan bruges foran grundform af adjektiver og adverbier.

El chico es muy alto. Drengen er meget høj.
¡El chico es tan alto!Drengen er så høj! (i den grad)
El chico es tan alto como su padre. Drengen er lige så høj som sin far.
La iglesia está muy lejos. Kirken er meget langt væk.
¡La iglesia está tan lejos! Kirken er så langt væk!
La iglesia está tan lejos que no quieren ir. Kirken er så langt væk at de ikke vil derhen.

Mucho og tanto bruges til at forstærke verber samt adjektiver og adverbier i komparativ.

Juan habla mucho. Juan taler meget.
Juan habla tanto como su padre. Juan taler lige så meget som sin far.
Juan habla tanto que nadie escucha. Juan taler så meget at ingen lytter.
Son mucho más altos que sus amigos. De er meget højere end deres venner.
tanto mejor så meget desto bedre

Andre gradsadverbier:

Viajan bastante.De rejser temmelig meget/tilstrækkeligt.
Cantan bastante bien.De synger temmelig godt.
Comen demasiado.De spiser for meget.
La casa es demasiado grande.Huset er for stort.
Es poco probable.Det er lidet sandsynligt.
Hoy trabajan más/menos.I dag arbejder de mere/mindre.
Pedro es todo calvo.Pedro er helt skaldet.
Hablan despacio/deprisa.De taler langsomt/hurtigt.

Egentlige adverbier

Egentlige adverbier er ord der i sig selv er adverbier og ikke kan være andet.
De beskriver omstændigheder som sted, tid o.a. Her nævnes nogle af de vigtigste.

Om stedOm tidAndre
aquíherahoranuademásdesuden
ahíder
(nær dig/jer))
antesførasísådan, således
allíder
(fjernt)
despuésderefter, såaúnstadig, dog, endog
cercai nærheden, tæt påentoncesdengang, dernæst, såcasinæsten
lejoslangt vækluegoderefter, så, om lidtsólokun
delante/detrásforan/bagvedsiempre altidtambiénogså
encimaovenpå, ovenovertodavíaendnu, stadigtampocoheller ikke
debajonedenunder, fornedenyaallerede, nuquizásmåske

Nogle adverbier om sted og tid kan knyttes til præpositionsled indledt med de.

cerca/lejos de la estaciónnær ved/langt fra stationen
delante/detrás de la casaforan/bag ved huset
encima/debajo de la mesaoven på, oven over/under bordet
antes/después de las 2før/efter kl. 2

Adverbiers komparation

Adverbier-mente og nogle andre kan gradbøjes med más ("mere") eller menos ("mindre"). I superlativ bruges bestemt artikel i neutrum, lo.

Positiv
"hurtigt"
Komparativ
"hurtigere"
Superlativ
"hurtigst"
rápidamente más rápidamentelo más rápidamente
langt væklængere væklængst væk
lejosmás lejoslo más lejos
Juan va menos rápidamente que Ana.Juan går ikke så hurtigt som Ana.
(mindre hurtigt)
Ana es la que va lo más rápidamente.Det er Ana der går hurtigst.

Bien, mal, mucho og poco har uregelmæssig gradbøjning. De er ens i komparativ og superlativ, idet der ikke bruges bestemt artikel foran dem. Sammenhængen må altså afgøre betydningen.

Positiv Komparativ
Superlativ
biengodt mejorbedre, bedst
maldårligtpeordårligere/værre, dårligst/værst
muchomeget másmere, mest
pocokun lidtmenosmindre, mindst
Julia canta mejor que Ana.Julia synger bedre end Ana.
María canta mejor.María synger bedre/bedst.
María es la que canta mejor.María er den der synger bedst.