Bemærk

På dansk placeres nægtelsen efter verbalet i helsætninger, og foran i ledsætninger:

Poul læser ikke avisen
Hun påstår at Poul ikke læser avisen

Dansk bruger også enkeltnægtelser og dobbelnægtelser, fx

ingen = ikke nogen

En del substantiver og adjek­ti­ver kan benægtes ved hjælp af et præfiks, fx im-, in-, des- og mal-:

impaciencia
(utålmodighed)
invencible
(uovervindelig)
descontento
(utilfreds)
malaventura
(ulykke)

En enkelt nægtelse (bortset fra no) har mere eftertryk end dobbelt nægtelse.
I oversættelsen kan man tilføje ord som "overhovedet" og "absolut".

No se ve a nadie aquí
(Man ser ingen her)
A nadie se ve aquí
(Man ser overhovedet ingen her)

Ofte svarer no til dansk ingen, ikke nogen:

No hay leche
(Der er ikke noget mælk)
No tienen dinero
(De har ingen penge)
No tienen televisor
(De har intet tv-apparat = De har ikke tv)

Opdateret den 17.6.2009

Nægtelser

Nægtelser tilhører ordklasserne adverbier eller indefinitte pronominer. Se gennemgang af de enkelte nægtelser længere nede på siden.

Der bruges enkelt nægtelse (ét ord), dob­belt næg­tel­se (to ord) eller en kom­bi­na­tion af flere nægtelser, hvorved den/de sidste får positiv betydning.

Når nægtelsen består af ét ord, står den foran verbalet.

Pablo no lee el periódico. Pablo læser ikke avisen.
Pablo nunca lee el periódico.Pablo læser aldrig avisen.

Når der bruges dobbeltnægtelse, kommer no foran verbalet og det andet næg­tel­ses­ord efter.

Pablo no lee nunca el periódico. Pablo læser aldrig avisen.

Ved kombination af flere nægtelser placeres enten no eller en anden nægtelse foran verbalet og de øvrige efter.

No dicen nunca nada a nadie. De siger aldrig noget til nogen.
Nunca dicen nada a nadie. De siger aldrig noget til nogen.

I nogle tilfælde er det ikke verbalet der benægtes, men subjektet. Her står næg­tel­sen foran subjekt.

No todos leen el periódico. Ikke alle læser avisen.

Mellem nægtelse og verbal kan der ikke komme andre ord end personlige og refleksive pronominer.

Pablo no lo lee nunca. Pablo læser den aldrig.
Pablo nunca se lava.Pablo vasker sig aldrig.
Pablo nunca se lo ha dicho a Ana.Pablo har aldrig fortalt Ana det.

I sætningsemner (uden verbal) pla­ce­res nægtelsen efter det der benægtes.

Ahora no. Ikke nu.
Yo no.Ikke mig.

Ved infinitiv brugt som imperativ placeres næg­tel­sen foran.

No fumar. Rygning forbudt ("Ikke ryge").

Nægtelser der er adverbier

No: nej, ikke

No bruges både i betydningen "nej" og i betyd­ningen "ikke". Der sættes komma efter no = "nej", og i talen kommer der en lille pause (som på dansk).

No, no leo el periódico. Nej, jeg læser ikke avisen.

Som nævnt skal der placeres et no foran ver­balet hvis der kommer et andet næg­tel­ses­ord efter det.

Nunca lee el periódico. Han læser aldrig avisen.
No lee nunca el periódico.Han læser aldrig avisen.

No kan ikke udelades i følgende kombinationer:
Ya no ("ikke mere, ikke længere") bruges kun om tid.

José ya no fuma. José ryger ikke mere/ikke længere.

No ... hasta ("ikke før, først") bruges kun om tid.

No se levantan hasta las 8. De står ikke op før kl. 8.
De står først op kl. 8.

No ... sino ("ikke ... men (derimod)")

La blusa no es verde, sino azul. Blusen er ikke grøn, men blå.

No ... más que ("ikke andet end, kun")

No es más que un sueño. Det er kun en drøm.

Ni: eller/ikke engang

Ni i betydningen "eller" bruges kun i negativ sammenhæng. I positiv sammenhæng bruges o.
Ni i betydningen "ikke engang" kan forstærkes med siquiera. I denne betydning kan det også bruges uden no.

No saben leer ni escribir. De kan ikke læse eller skrive.
No saben ni (siquiera) leer. De kan ikke engang læse.
Ni (siquiera) saben leer. De kan ikke engang læse.

Ni ... ni: hverken ... eller

No conozco ni a Juan ni a Pedro. Jeg kender hverken Juan eller Pedro.
Ni María ni Carmen los conocen. Hverken María eller Carmen kender dem.

Tampoco: heller ikke

Tampoco kan placeres flere steder i sætningen afhængigt af hvilket led det benægter. Hvis det kommer efter verbalet, skal der no foran.

Ana no lee tampoco el periódico. Ana læser heller ikke avisen.
Ana tampoco lee el periódico. Ana læser heller ikke avisen.
Tampoco Ana lee el periódico. Heller ikke Ana læser avisen.

Nunca, jamás: aldrig

José no fuma nunca. José ryger aldrig.
El pueblo unido jamás será vencido. Et forenet folk kan aldrig besejres.

Nægtelser der er indefinitte pronominer

Nada: intet

Nada bruges kun om ting eller neutralt. Det kan være subjekt, objekt og styrelse for præposition. Det kan ikke følges af substantiv og er ubøjeligt.

Nada aquí es interesante. Intet her er interessant.
No saben nada. De ved ingenting.
No se interesan por nada. De interesserer sig ikke for noget.

Der kan knyttes et adjektiv til nada:

No hay nada interesante aquí. Der er ikke noget interessant her.

Den positive modsætning til nada er algo ("noget").

Saben algo. De ved noget.

Nadie: ingen (som helst)

Nadie bruges kun om personer. Det kan være subjekt, objekt, indirekte objekt og styrelse for præposition. Når nadie er objekt, kommer der a foran selv om der ikke er tale om nogen specifik person. Det kan ikke følges af substantiv og er ubøjeligt.

Nadie me conoce aquí. Ingen kender mig her.
Pedro no conoce a nadie en Madrid. Pedro kender ingen i Madrid.
Pedro no se lo ha dicho a nadie. Pedro har ikke sagt det til nogen.
No se interesan por nadie. De interesserer sig ikke for nogen.

Den positive modsætning til nadie er alguien ("nogen, en eller anden").

¿Pedro conoce a alguien en Madrid? Kender Pedro nogen i Madrid?

Ninguno: ingen (ofte af en specifik gruppe)

Ninguno bruges om både ting, begreber og personer, men med meget få undtagelser kun i singularis. Det kan stå alene, lægge sig til et substantiv eller efterfølges af de + substantiv. Når det er akku­sa­tiv­objekt og betegner en person, kommer der a foran.
Ninguno bøjes i køn (meget sjældent i tal) og har kortformen ningún foran et sub­stan­tiv i maskulinum singularis.

Ninguno viene. Der kommer ingen.
No hay ningún problema. Der ikke noget problem.
Ninguno de mis amigos viene. Ingen af mine venner kommer.
No conozco a ninguna de tus amigas. Jeg kender ingen af dine veninder.

Den positive modsætning til ninguno er alguno ("nogen"). Det bruges både i singularis og pluralis og bøjes altså i både køn og tal. Det har kortformen algún foran substantiv i maskulinum singularis.

¿Viene algún amigo? Kommer der en (eller anden) ven?
Algunos de mis amigos vienen. Nogle af mine venner kommer.