Bemærk

På dansk kan et relativt prono­men udelades:

Den film (som) du lige har set, er mexicansk

Det gælder dog ikke når det er subjekt:

Det er en mand der/som taler meget

På dansk placeres en præposi­tion til sidst i sætningen:

Pigen du snakker med, er dansk

På spansk sættes der ikke komma om relativsætninger:

Los hombres que ves allí som ingleses
(De mænd du ser der, er englændere)

Dog sættes der som på dansk altid komma om parentetiske relativsætninger:

Pedro, que está en Londres, no viene
(Pedro, som (i øvrigt) er i London, kommer ikke)

Således sættes der også komma foran lo que og lo cual:

María está enferma, lo que/lo cual no saben
(María er syg, hvilket de ikke ved)

Hvor dansk bruger præsens participium som adjektiv, bruger spansk en relativsætning, fx

un niño que duerme
(et sovende barn)
un niño que llora
(et grædende barn)

Dog anvendes gerundium (ubøjeligt!) i disse to tilfælde:

una casa ardiendo
(et brændende hus)
aqua hirviendo
(kogende vand)

Opdateret den 23.6.2009

Relative pronominer og adverbier

Det relative pronomen kan ikke udelades. Det knytter to sætninger sammen ved dels at henvise til et led i den foregående sætning (korrelatet), dels at fungere som led i sin egen sætning.

El hombre que viste es mi amigo.Den mand (som) du så, er min ven.

I sætningen henviser que til el hombre og er objekt i sin egen sætning.

De fleste relative pronominer kan dog også fungere som fællesled for begge sætninger (uden korrelat):

Quien come bien vive bien.Den der spiser godt, lever godt.

Quien er fællesled for begge sætninger og subjekt i begge.

En præposition skal altid placeres foran det relative pronomen.

La chica con quien hablas es danesa.Pigen (som) du snakker med, er dansk.
("med hvem")

Denne side behandler

Relative pronominer

Que, lo que, lo cual er ubøjelige, quien bøjes i tal, og de øvrige bøjes i både køn og tal. En præposition kommer foran det relative pronomen, og hvis det er personobjekt, skal der - bortset fra que - a foran.

Que: der, som

Que kan bruges i næsten alle tilfælde og henviser til både personer, ting og begreber. Det kan dog ikke henvise til en hel sætning (her bruges lo que eller lo cual).
Que optræder som personobjekt uden a.

Es un hombre que habla mucho. Det er en mand der taler meget.
Es un hombre que conozco.Det er en mand som jeg kender.
El hombre de que hablas es danés.Manden du taler om, er dansker.

El que, los que, la que, las que: som, der
El cual, los cuales, la cual, las cuales: som, der, hvilken

El que og el cual henviser til både personer, ting og begreber. Bøjningen i køn og tal tydeliggør hvilket led de henviser til. El cual bruges mest i skriftsprog.

Así es la sociedad en la que vivimos. Sådan er det samfund vi lever i.
Es la chica de la que está enamorado.Det er den pige han er forelsket i.
Las chicos a los que conozco han venido.De børn jeg kender, er kommet.
Hay cinco hombres entre los cuales uno es danés. Der er fem mænd blandt hvilke én er dansk.

El que kan udvides med todo:

Conozco a todos los que vinieron. Jeg kender alle dem der kom.

El que kan også bruges som fællesled (uden at henvise til andet):

Los que cantan son felices. De der synger, er lykkelige.

Lo que, lo cual: hvilket, hvad (der), ("det som")

Lo que og lo cual henviser til en hel sætning. Lo cual bruges mest i skriftsprog.

Carmen está enamorada, lo que no saben. Carmen er forelsket, hvilket de ikke ved.
Javier ha terminado los estudios, lo cual es fantástico.Javier er færdig med studierne, hvilket er fantastisk.

Lo que kan også bruges som fællesled (uden at henvise til andet) og i spørgende ledsætninger (i stedet for qué)

Entiendo (todo) lo que dices. Jeg forstår (alt) hvad du siger.
No saben lo que pasa.
= No saben qué pasa.
De ved ikke hvad der sker.

Quien, quienes: som, hvem

Quien henviser kun til personer og anvendes oftest som objekt (med a foran) og efter præpositioner. I disse tilfælde kan man også bruge el que.

No son los chicos a quienes conozco. Det er ikke de drenge jeg kender.
La mujer con quien hablas es de Dinamarca.Kvinden du taler med, er fra Danmark.

Quien kan bruges som subjekt, men kun i parentetiske relativsætninger og som fællesled.

Hablé con Juan, quien acababa de llegar, en la estación. Jeg talte med Juan, som lige var ankommet, på banegården.
Reirá mejor quien ría el último.Den der ler sidst, ler bedst.
"Den ler bedst som ler til sidst".

Cuyo, cuyos, cuya, cuyas: hvis

Cuyo udtrykker et ejendomsforhold. Det viser tilbage til et led i den forudgående sætning, men har samme køn og tal som det efterfølgende substantiv.
Det er mindre brugt end del que og de quien i betydningen "hvis".

Este es el hombre cuya hija se fue.
Este es el hombre del que la hija se fue.
Este es el homre de quien la hija se fue.
Det er den mand hvis datter er rejst bort.
Este es el hombre a cuyos hijos conozco.Det er den mand hvis børn jeg kender.

Cuanto, cuantos, cuanta, cuantas: alt det som, alt hvad, alle de som

Cuanto bruges mest i skriftsprog. I almindeligt sprog bruges todo lo que.

Hacían cuanto podían.
= Hacían todo lo que podían.
De gjorde alt hvad de kunne.

Relative adverbier

Adverbier er altid ubøjelige.

Donde: hvor

Donde henviser (i modsætning til dansk "hvor") altid kun til et sted. Donde kan styres af præposition, og denne kommer altid foran donde.
I stedet for donde kan man anvende (el) que

Esta es la casa donde vive Julia.
= Esta es la casa en (la) que vive Julia.
Dette er huset hvor Julia bor.
Es la casa adonde vamos.Det er det hus vi er på vej til.
Es la cárcel de donde huimos.Det er det fængsel vi flygtede fra.

Adonde skrives i ét ord, dog bruges a donde hvis det er fællesled:

Vamos a donde está Jorge.Vi tager derhen hvor Jorge er.

Cuando: når, da

Cuando henviser til tidsudtryk, men oversættes ofte til dansk med "hvor". Det kan erstattes af en (el) que.

El día cuando nos veremos seré feliz.
= El día en (el) que nos veremos ...
Den dag (hvor) vi ses, bliver jeg lykkelig.
El verano cuando fuimos a Àfrica fuimos felices.Den sommer (da) vi var i Afrika, var vi lykkelige.